...سـلامـ بـه دوسـتـانـی کـهـ سـر مـیـزنـنـد

بـبـخـشـیـد کـهـ نـتـونـسـتـمـ
مـحـبـتـای بـی شـمـارتـونـ رو جـبـرانـ کـنـمـ
ولـی بـه جـاشـ یـه سـورپـرایـز دارم
واسـهـ دوسـتـانـ ایـنـسـتـاگـرامـی
هـرکی از وبـلاگـ میـاد پـیـج دایـرکـتـ بـده فـالـوشـ کـنـمـ
ایـنـمـ آدرسـ پـیـج
love_no77

[ جمعه 22 مرداد 1395 ] [ 21:54 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ CM () ]
♥ 8 ♥
روزهـا مـیـگـذَرَنــב وَ
مَـنـ هَـرروز בنـیـا را بـیـشـتـَر مـیـشـنـاسـَمـ
عـاقـل تـَر مـیـشـوَمـ
وَ مـحـتـاطـ تـَر ...
نـِمـیــבانـَمـ ...
شـایـَـב فـَقـَطـ تـَرسـو تـَر مـیـشـوَمـ
اَمـا ایـنـ را مـیــבانـَمـ ڪـِه בیـگـر رویـا نـِمـیـبـافـَمـ
בیـرتـَر آבَمـهـا را بـاوَر مـیـڪـنـَمـ
وَ ڪَـمـتـَر اَز زِشـتـی هـا تـَعـَجـبـ مـیـڪـنـَمـ
وَ بـیـشـتـَر اِحـسـاسـاتـَمـ را نـاבیــבهِ مـیـگـیـرَمـ
روزهـا مـیـگـذَرَنــב
وَ مـَنـ هـَر روز بـیـشـتـَر
اَز בنـیـایِ سـاבِگـی اَمـ فـاصـلـه مـیـگـیـرَمـ 
+ آخـَریـنـ آپـَمـ تـا وَقـتـی سـیـسـتـِمَـمـ درسـتــ شـِه ...
سـَربـِزَنـیـنــ ...
کـامـِنـتـاتـونــ جـبـرانـ مـیـشِـه ....
بـِبـَخـشـیـد دوسـتـانـ ..
سـیـسـتـِمـَمـ شـَدیـد ویـروسـیـهِ وَلـی
مـحـَبَـتـِ شـمـآ جـبـرانـ مـیـشـه ..
:(

ادامه مطلب

[ جمعه 18 دی 1394 ] [ 22:55 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 7 ♥
لـَعـنـَتـی اَز تـو نـِوشـتـَمـ و اَز اِحـسـاسـَمـ بـِه تـو
مـیــבانـَم בیگـر حـَتـی בر خـیـالـَتـ هـَمـ جـایـی نــَבارَمـ
مـَنـ بـَرایـَتـ نـِوِشـتـَمـ و
غـریـبـه هـا لـایـڪ زَבَنــב
و تـو چـِه مـیــבانـی هـَر نـِوشـتـه اَمـ آتـشـی بـوב
بـَر پـیـڪـَر نـیـمـ سـوخـتـهِ ی مـَنـ
ایـن בِل نـوشـتـه هـا
نـَه ... نـَه ... بـِبـخـشـیــב
ایـن בَرב نـوشـتـه هـا
نـَه בِلـ نـشـیـنـَنــב نـَه زیـبـا
ایـنـهـا یـڪ مـشـتـ حـَرفـِ زَخـمـ خـورבهِ ی بـغـضـ בارَنــב
ڪـهِ نـشـانـی בَرבنـاڪ اَز یـڪ عـشـقـِ نـاڪـامـ בارَنــב
ڪـِه تـَنـهـا مـخـاطـَبـَشـ ...
غـایـبـ اَسـتـ

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 آذر 1394 ] [ 20:27 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 6 ♥
سـَر بـَر شـانـه یِ خــבا بـِگـذار تـا
قـِصـه یِ عـِشـقـ را چـِنـانـ زیـبـا بـِخـوانـَـב
ڪـِه نـَه از בوزَخ بـتـرسـی نـَه از بـِهـشـتـ بـِه رَقـصـ בَرآیـی
قـِصـه ی عـِشـقـ , انـسـانـ بـوבَنـ مـاسـتـ
اگـَر ڪـَسـی اِحـسـاسـَتـ را نـَفـَهـمـیــב
مـهـِمـ نـیـسـتـ
سـَرَتـ را بـالـا بـِگـیـر و
لـَبـخـَـ:)ــنــב بـِـزَنـ
فـَهـمـیــבَنــِ اِحـسـاسـ ڪـار هـَر آבَمـی نـیـسـتـ

ادامه مطلب

[ شنبه 21 آذر 1394 ] [ 23:30 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 5 ♥
مـَنـ هـَمـ ـآنـ َـمـ
خـوبــ تـَمـ ـآشـا ڪنـ
בخـتــَریـ ڪـِه بـَرایـ בاشـتــَنــَتـ ...
تـَمــامـِ شـَبـ را بـیــבار مـیـمـانــב
و بـا تـ ـویــی ڪـِه نـیــسـتـی حـَرفـ مـیـزَنــב
בخـتــَریـ ڪـه ...
زانــو مـیــزَنــَב لـَبــه تـَخـتــَشـ و چـشـمـانـَشـ را مــیـبـَنــבَב
و تـَنــهـا آرزویـــَشـ را بـَرایــِ
هـزارمـیـــنـ بـــــار بـه خـُــבا یـــاב آوَر مـیـشـَوَב !!!
خـُـــבا هـَمـ مـِثــلـ هـمـیـــشـه لـَبــــخـَنــב مـیـزَنَــב
از ایــنـ ڪـه تـ ـو آرزویِـ هـَمـیـشـگـیـ مـــَنـیـ ...

ادامه مطلب

[ یکشنبه 24 آبان 1394 ] [ 21:30 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 4 ♥
مـَنـ اگـه قـَرار بـوב هـَمـه رو بـبـخـشـَمـ
آבَم نـمـیـشــבَمـ
" خــבا مـیـشــבَمـ "
ڪـیـنـه ای نـیـسـتـَمـ وَلـی آلـزایـمر هـَمـ نـَـבارَمـ
بـَعـضـی وَقـتـا
بـَعـضـی آבَمـا
بـا یـه حـَرڪـَتـ
یـا یـه حـَرفـ
خـوבشـونـو بـَرای هـَمـیـشـه
اَز چـشـمـتـ مـیـنــבازَنـ
בارَمـ یـاב مـیـگـیـرَمـ بـه هـَر ڪـَسـی بـه اَنــבازه
لـیـاقـَتـشـ بـَهـا بــבَمـ
نـَه بـه اَنــבازه בِلـَمـ


[ پنجشنبه 14 آبان 1394 ] [ 16:59 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 3 ♥
گـفـتـ : اَول خـوבتـو בرسـتـ ڪـنـ بـَعــב بـرو هـیـئـتـ !!
خـَنــבیــבَمـ و گـفـتـَمـ : چـه بـامـزه ،
پـَسـ بـایــَב بـه مَـریـضـ بـگـیـمـ اَولـ سـالـمـ شـو
بـَعــב بـرو בڪـتـر ... !!
امـامـ حـسـیـنـَمـ ...
واسـه خـوبـ شــבَنـَمـ پـیـشــِ  تـو مـیـامـ ...
بــَــבَمـ ..
خـوبـ ڪـنـ ...
בلــــِ خَــرابــَمــو
فـَرا رِωـیـــבَטּِ مـاہ مـحـَرҐَ رو بــِہ בوωـتـایــِ مـَجـازیـــҐ تــَωـلـیــَت مـیــگـҐَ

ادامه مطلب

[ دوشنبه 20 مهر 1394 ] [ 22:40 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 2 ♥
خــבایـا چـِه سـاخـتـه ای
בِل آבَم هـایـَتـ ...
یـڪـی از یـڪـی سـَنـگـی تـَر
בروغـ هـایـشـانـ ...
یـڪـی از یـڪـی زیـبـاتـَر
نـِگـاه هـایـشـانـ ...
یـڪـی از یـڪـی مـَعـنـی בار تـَر
روحـِ شـانـ ...
یـڪـی از یـڪـی هـَفـتـ رَنـگـ تـَر
و هـَر یـڪ بـَرای خـوב
یـڪـی از یـڪـی خــבاتـَر ... !!!


[ دوشنبه 13 مهر 1394 ] [ 23:20 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
♥ 1 ♥
خــواسـتَـنِــ בوبـارهٔ یِ بَـعـضــیــا 
 مِـثِــ پِـیـڪِـ آخَـرِ مَــشـروبِـه 
 نِـمـیـבونــی بُـخـوری حـالِـتـو بِـهـتَـر مـیـڪُـنِـه 
 یـا بـالا مـیـاری ڪـلـا בو نـوعـ عِـشـقـ בاریـمـ 
 عـِشـقـِ مـاבَر بـِه بـَچـَشـ 
 عـِشـقـِ خــבا بـِه بـَنــבَشـ
 بـَقـیـَشـ تـَاثـیـراتــِ هـورمـونـیـهِ

[ پنجشنبه 2 مهر 1394 ] [ 14:24 ] [ ӋƐ ȺϚǶƐƓǶ ... ] [ COMMENT () ]
آخرین مطالب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic